Polityka Prywatności i Cookies

 

Informacje ogólne

Przywiązujemy szczególną wagę do kwestii ochrony oraz sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były u nas bezpieczne oraz przetwarzamy je zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W). („RODO”).

W związku z tym dokonaliśmy aktualizacji naszej Polityki Prywatności, aby w sposób przystępny i przejrzysty przedstawić zasady prywatności w naszym serwisie. Poniżej znajdą Państwo informacje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo oraz informujemy, jakie przysługują Państwu prawa w stosunku do zgromadzonych przez nas danych osobowych.

Kto odpowiada za Państwa dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasna 1 lok 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000172708, posługująca się numerami REGON 015506707 oraz NIP 521-325-82-16, o kapitale zakładowym w wysokości 7.320.000 PLN, w całości wpłaconym.

Aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, powołaliśmy w naszej spółce Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest nim Piotr Błaszczeć. Aby się z nim skontaktować, mogą Państwo pisać na wskazany adres e-mail: [email protected].

Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane zawarte w dokumencie tożsamości lub niezbędne do potwierdzenia jego legalności,
 • dane płatnicze (transakcyjne) – dane związane z płatnościami realizowanymi podczas korzystania z naszych produktów, usług lub usług naszych partnerów;
 • dane demograficzne – w ramach wyboru najlepszej oferty, produktu lub usługi np. pożyczki dla określonego wieku, płci lub obszaru zamieszkania;
 • Państwa głos – pozyskany w czasie prowadzenia rozmowy z Biurem Obsługi Klienta;
 • dane finansowe, takie jak numer konta bankowego, imię i nazwisko jego właściciela, dane karty kredytowej;
 • status zawodowy i sytuacja materialna (jedynie w przypadku korzystania z usługi pożyczki);
 • geolokalizację urządzeń elektronicznych służących korzystania z naszych usług.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Będąc administratorem Państwa danych osobowych, nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.
W niektórych przypadkach, Państwa dane osobowe przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji zdefiniowanych przez nas usług, które Państwu świadczymy.
Innymi przykładami mogą być firmy utrzymujące naszą infrastrukturę informatyczną (np. hostujących naszą pocztę elektroniczną). Dane te przekazujemy jedynie w zakresie uregulowanym przez podpisane z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych przedstawiamy poniżej.
Adekwatnie do wyrażonych przez Państwa zgód, Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane do naszych partnerów biznesowych, jedynie na podstawie odrębnych zgód.
W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banków w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Państwa przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Banki na naszą rzecz.
W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banków w celu weryfikacji przez Banki należytego wykonania umów zawartych z nami, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy nami a Bankami.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą
 • aby odpowiedzieć na zapytania kierowane do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 • aby wysyłać newsletter i realizować inne działania marketingowe wykraczające poza uzasadniony interes administratora, w tym dostosowywania najlepszych dla Państwa ofert naszych usług lub usług naszych partnerów;

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • aby skutecznie zawierać i wykonywać umowy dotyczące świadczonych na rzecz Państwa usług (na przykład w celu realizacji transakcji płatniczych lub w celu prowadzenia Państwa konta użytkownika w naszym serwisie);

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • aby spełnić wymogi zawarte w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałaniu innych czynów prawnie zabronionych, a także inne wymogi, wynikające bezpośrednio z przepisów regulujących zasady funkcjonowania instytucji płatniczych;

 • aby wypełnić inne obowiązki prawne, w szczególności dotyczące obowiązków księgowych oraz podatkowych powstałych w związku ze sprzedażą;

 • aby przestrzegać rekomendacji wydawanych przez instytucje nadzorujące naszą działalność, dokonując na przykład analiz statystycznych, zarządczych lub ekonomicznych;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • aby potwierdzić wykonywanie naszych obowiązków, móc skutecznie dochodzić swoich roszczeń lub bronić się przed roszczeniami przeciwko nam, wykrywania oszustw lub podjęcia prób ich zapobiegania;

 • aby wykonywać czynności w celach marketingowych adekwatnie do naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym dopasowania najlepszej oferty.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przekazane przez Państwa dane osobowe, będziemy przetwarzać w okresie:

 • niezbędnym do wykonania realizacji umowy zawartej w ramach świadczonych przez nas usług, wykonywania naszych obowiązków w czasie ich trwania,
 • przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 • do momentu wycofania przez Państwa zgody, w przypadku wykonywania przez nas czynności w celach marketingowych, na podstawie odrębnie wyrażonych przez Państwa zgód.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych

Jakimi prawami Państwo dysponują w świetle przepisów RODO?

Prawo dostępu do danych:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy. Aby uzyskać taką informację prosimy o kontakt z nami – odpowiedź na żądanie przekażemy pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa bezpośrednio lub do innego podmiotu, wskazanego przez Państwa i odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli posiadacie Państwo konto w naszym serwisie, mogą Państwo edytować zarówno swoje dane osobowe jak i zgody
w ramach ustawień konta użytkownika.

Prawo do usunięcia danych:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas danych osobowych. Proszę jednak pamiętać, że prawo to nie jest bezwzględne i jako administrator mamy prawo możemy odmówić usunięcia tych Państwa danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. w celu realizacja obowiązku prawnego czy dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam).

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili wnieść sprzeciw na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa. Zostaną o tym Państwo oczywiście poinformowani.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Mają Państwo prawo aby nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów w ramach marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Państwa profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Prawo do ograniczenia:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 • jeśli zgłoszą Państwo, że przetwarzane dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych, do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy mogą się Państwo nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych.
 • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Jak skorzystać z przysługujących Państwu praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony Państwa prywatności oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, dlatego wyznaczyliśmy zespół pracowników, który będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Możecie się Państwo z nimi skontaktować:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected],
 • dzwoniąc na naszą Infolinię pod numer telefonu: +48 34 390 55 57 lub +48 22 515 67 29
 • pisząc na adres naszej siedziby: mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w /00-013/ Warszawie, ul. Jasna 1 lok 421
 • kontaktując się z powołanym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: [email protected]

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, skontaktuj się z nami. Masz też oczywiście prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookies

Ciasteczka czyli pliki „cookies” są to niewielkie dane informatyczne, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy. Pliki te są zapisywane na urządzeniu na którym użytkownik przegląda stronę internetową. Pliki z których korzysta nasz serwis, służą do celów badania statystyk popularności naszej strony. To pomaga nam określić, jakie elementy możemy poprawić na stronie aby była bardziej przyjazna dla użytkownika.

Rodzaje wykorzystywanych cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies

Cele w jakich wykorzystywane są cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 • Konfiguracji serwisu, tj:- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  – zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  – rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
 • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  – utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  – poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  – optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  – realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
  – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  – poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  -tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 • Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
 • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  – Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
  – Gemius Traffic (administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie)
  – Emaillabs (administrator cookies: Vercom S.A z siedzibą w Poznaniu).
 • Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:- twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
  – plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  – facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Postanowienia końcowe

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej naszego serwisu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

mPay

mPay Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa
KRS: 0000172708, NIP: 5213258216
Kapitał zakładowy i wpłacony: 10 109 967,60 PLN

Obsługa Klienta

Pytania i Odpowiedzi

tel. +48 22 320 08 80
pn. – pt.: w godz.: 7:30 – 19:00

Spółka mPay S.A. to od 2003 r. wiodący polski dostawca rozwiązań z obszaru płatności mobilnych.
Od 13 września 2016 r. mPay S.A. ma możliwość świadczenia usług o charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej (IP39/2016).

mPay ©2022 Wszelkie prawa zastrzeżone